GDPR

 

VOP + GDPR

Provozovatel: Špindlerovka s.r.o. / Špindlerův Mlýn 264, PSČ 543 51 / IČO:01950410
Spisová značka 41490 C, Krajský soud v Hradci Králové

HOTEL ŠPINDLEROVA BOUDA ***+

Informační povinnost EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpracování osobních údajů
Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů.

Hotel Špindlerova Bouda (dále jen „hotel“) plně respektuje Vaše soukromí a bere na vědomí Vaše obavy týkající se důvěrnosti informací, které poskytujete při používání této a dalších webových stránek, především u online rezervace či při procesu check-in a vyplnění registračního formuláře na hlavní hotelové recepci.

Hotel se Vám tímto zavazuje, že nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám.

Vámi zadané osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod, nebude šířit ani prodávat žádné jiné společnosti k jakémukoliv použití. Informace, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a budou použity pouze interně v rámci naší společnosti.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací, které jsme od Vás na našich webových stránkách či registračních formulářích získali, máme stanoveny interní předpisy a procesy.

Všechny informace obsažené na webových stránkách a jednotlivých webových stránkách hotelu, včetně designu, grafiky a textu, jsou vlastnictvím hotelu a jsou chráněny autorským právem. Všechny ostatní ochranné známky, názvy společností, názvy produktů a loga uvedené na webových stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

 

Ubytovací řád hotelu

(vč. zásad požární bezpečnosti hotelu)

 1. Hotelový host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
 2. Hotel poskytuje ubytovaným občanům služby v rozsahu a za podmínek stanovených v zákonu č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Hostovi vzniká nárok na ubytování obdržením písemného potvrzení a po uhrazení zálohy v termínu splatnosti. V případě, že není možné provést platbu, má hotel nárok požadovat garanci platební kartou. Hotel může zadržet platbu z karty do výše 100 % z ceny objednaných služeb dle platných obchodních podmínek a storno podmínek.
 4. Pokud host bude vyžadovat platbu na fakturu, pro využití fondu FKSP, či pro uplatnění daňové úlevy aj. musí o toto požádat písemnou formou před započetím pobytu, kde musí uvést všechny náležitosti potřebné pro vytvoření takového dokladu. Při pozdější žádosti nemusí hotel vyhovět, popřípadě může požadovat finanční kompenzaci za vzniklý administrativní úkon až do výše 2.000, -Kč
 5. Pokud host zašle omylem vyšší finanční částku, než kterou požaduje hotel, vzniká hostovi nárok na vrácení platby poníženou o náklady tím vzniklé. Rozumí se poplatek za provedení platby. Hostovi bude tato platba vrácena na účet, z kterého byly finance obdrženy. Případně může být přeplatek využit na hotelové služby po dohodě.
 6. Hotel ubytuje pouze hosta, který se řádně zaeviduje, tzn., vyplní registrační formulář dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 7. Dle nařízení „GDPR“ má hotel tyto právní důvody a právní povinnosti na základě, kterých hotel vyžaduje osobní údaje od občanů (tj. host vyplní registrační formulář) a není nutné žádat o souhlas občana:
  1. Zákonná povinnost: zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o místních poplatcích.
  2. Za účelem splnění smlouvy: smlouva o ubytování nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu (hotelový host) -> vytvoření rezervace.
  3. Host má právo v souvislosti s osobními údaji, kdykoliv nás kontaktovat a chtít znát, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem.
  4. Host má právo vznést proti zpracování jeho osobních údajů námitku nebo právo, abychom jeho údaj přestali zpracovávat, neexistuje-li jiný právní důvod, který je uvedený viz výše.
 8. Hotel dle nařízení „GDPR“ má oprávněný zájem na ochraně hotelového majetku a bezpečnosti zaměstnanců a hotelových hostů, a za tímto účelem využívá kamerového systému pro záznam, který je uchováván po dobu 3 dnů a je zabezpečen dle nejvyšších bezpečnostních standardů, které jsou detailně popsány v interním předpisu hotelu pro ochranu osobních údajů.
 9. Host po vyplnění registračního formuláře a úhradě objednaných služeb v plné výši obdrží kartu/klíč od hotelového pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze tento host (hosté). Přístup personálu hotelu do pronajatého pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných mezi hostem a hotelem, kde se převážně jedná o úklidové služby a drobné opravy.
 10. Za ztrátu, či zničení karty / klíče si hotel účtuje poplatek 100,-Kč za jednu kartu.
 11. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám, které nejsou zaevidovány registračním formulářem na daný typ pokoje. Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu hotelu.
 12. V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. Nejpozdější check-in je možné provést do 21:00 hodiny, pak hostovi nárok na ubytování propadá bez náhrady. Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den, dle platného ceníku.
 13. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu apod.) může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky. Jiným ubytováním se rozumí pokoj jiné kategorie, jakožto i adekvátní náhrada ubytování v jiném ubytovacím zařízení. Hostovi nebude hotel nijak změnu kompenzovat, či po hostovi vyžadovat doplatek za rozdíl ceny.
 14. V době od 22:00hod do 6:00hod host dodržuje v hotelu noční klid.
 15. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem hotelu a za předpokladu, že host prokáže průkazem jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v hotelu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v hotelu způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku hotelu. V případě hlučnosti či poškozování si hotel vyhrazuje právo rezervaci ihned a bez náhrady ukončit. Ukončením rezervace není nijak dotčena nutnost uhradit již odbydlené noci. Zvířata musí být vždy na vodíky, nebo v ochranné kleci a musí nosit náhubek.
 16. V pokoji nebo společenských zařízeních hotelu není dovoleno bez souhlasu managementu hotelu přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 17. Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, které nemají platnou revizi dle ČSN 331610 a 331600
 18. Je přísně zakázáno používat vlastní rychlovarné konvice, toustovače a topinkovače, žehličky na vlasy a kulmy, přímotopy a infrazářiče, vařiče, žehličky na prádlo, zesilovače a reproduktorové soustavy, spotřebiče s velkým příkonem, u nichž povrchová teplota přístupných částí může způsobit požár
 19. V celém objektu hotelu, kromě restaurační terasy je přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulování s otevřeným ohněm pod pokutou 5.000,- Kč.
 20. V objektu se zakázáno kouřit jak elektronické cigarety, tak IQOS.
 21. Veškeré vybavení pokoje je oprávněn užívat pouze řádně registrovaný host. Host je povinen při odchodu z pokoje, pokoj uzavřít. 
 22. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do 12let bez dozoru rodičů na pokojích či v jiných hotelových prostorech.
 23. Za vzniklé úrazy dětí, nebo poškození majetku dětmi, nese zodpovědnost jejich zákonný zástupce.
 24. Hotel je povinen při onemocnění či zranění zajistit hostovi lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice. V případě vzniku finančních nákladů na přepravu, hradí tyto náklady v plné výši host.
 25. Pokud host v rezervačním formuláři, nebo písemné komunikace při vytváření rezervace nesdělí s dostatečným předstihem, že trpí alergií/ alergiemi, případně má další omezení, hotel na ně nemusí brát později zřetel.
 26. V případě prokazování reklamace, nebo neshod a připomínek v rezervaci, bude hotel vycházet pouze z písemné komunikace s hostem.
 27. Při využívání prostor hotelu jako jsou hřiště, dětský koutek, wellness atd., je host povinen se seznámit a dodržovat provozní řád daného úseku. Zejména si musí počínat tak, aby nedošlo na újmě na zdraví a majetku.
 28. Za škody způsobené na majetku hotelu hostem, odpovídá host.
 29. Host má možnost využít připojení svých elektronických zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k hotelové síti na pokojích i ve společných prostorech hotelu. Host nesmí využívat hotelového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření hotelové sítě. Hotelová síť je chráněna vlastním firewallem a je izolována virtuální sítí (VLAN); hotel však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Hotel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.
 30. Pokud si host zapomene na hotelu své předměty/ věci, hotel mu je na dobu 14 dnů uschová pro vyzvednutí, nebo je odešle na adresu hosta po písemném souhlasu. Hotel bude za tuto službu požadovat úhradu nákladů s tím spojených, které hostovi sdělí předem. Tak to bude hotel nakládat jen s předměty/ věcmi, které nenesou rasový, sexuální podtext, případně nenarušují morální hodnoty.
 31. V případě, že host hrubým způsobem poruší ubytovací řád, má management hotelu právo od smlouvy a poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez náhrad.
 32. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké.
 33. Odkládání snadno vznětlivých látek v blízkosti el. spotřebiče a topných těles, je zakázáno z důvodu požární bezpečnosti.
 34. Je zakázáno poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany.
 35. V případě vzniku požáru je každý povinen neprodleně ohlásit vzniklý požár na recepci hotelu, resp. přivolat pomoc pohotovostních složek dle požárních poplachových směrnic. V čase 22:00 – 7:00 je na recepci informační cedulka s telefonními čísli, na kterých drží řídící personál pohotovost.
 36. Evakuaci osob řídí management hotelu, případně službu konající pracovník hotelové recepce.
 37. Kontrolu počtu evakuovaných osob dle seznamu domovní knihy provede osoba, která řídí evakuaci.
 38. Evakuované osoby budou soustřeďovány na volné ploše v bezpečné vzdálenosti od požáru.
 39. Hosté mají k dispozici bezpečnostní trezory v pokojích. Pro uložení cenných věcí slouží hostům trezor v recepci hotelu. Hotel nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host neuložil do trezoru na recepci. Hotel nezodpovídá za věci volně odložené ve společných prostorách.
 40. Minibar je doplněn na vyžádání. Denně pak kontrolován a doplňován pokojovou službou. Žádáme hosty o nahlášení spotřeby minibaru a uhrazení při jejich odjezdu na hotelové recepci. V případě nenahlášení spotřeby minibaru si vyhrazujeme právo spotřebu hostovi zpětně vyfakturovat. Pozdní reklamaci nepřijímáme.
 41. Hotel nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle.
 42. Hotel, jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.
 43. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
 44. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá recepční hotelu v době provozu, manažer konající službu na hotelu, případně vyšší manažer v pracovní dny od 9:00 do 16:00 Lze využít i písemnou formu na adresu hotelu: Hotel Špindlerova Bouda, Špindlerův Mlýn 108, 543 51 Špindlerův Mlýn. Email: info@spindlerovabouda.cz

1• Informace o zpracování osobních údajů hostů - pro hosta na recepci a webové stránce
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s Vaším pobytem provádíme zpracování Vámi zadaných osobních údajů.
Jedná se o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.http://www.spindlerovabouda.cz//. Tyto údaje jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu a po dobu nám ukládající zákon pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro zjednodušení ubytování a evidenci stálých klientů je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Osobní údaje nevyužíváme k zasílání informačních emailů a nabídek.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Správcem osobních údajů je • Špindlerovka s.r.o, č.p. 264, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ: 01950410, Společnost je vedená Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C 41490  •
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@spindlerovabouda.cz, tel: +420 725 855 397

2 • Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu - zákon

Zdroj - od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

rezervační portál

uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

nejsou

Rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

nejsou

Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

nejsou

Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku

Povinnosti vůči obci

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Obecní úřad

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti - par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Cizinecká policie

Evidence hostů v Databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

Účtenky a Faktury - doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a

subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Evidence dokladů - účtenky a faktury pro DzP - u neplátců DPH

Archivace dokladů k DzP dle zákona

Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH

Právní povinnost

č. 563/1991 Sb., o účetnictví - par 31 a 32

subjekt údajů

5 let

Finanční úřad

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

3 • Vysvětlení k tabulce a zpracováním
Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4 • Vysvětlení práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5 • Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit kterékoliv z těchto práv, žádost můžete podat těmito způsoby:
► Na recepci hotelu - bude ověřena vaše totožnost dokladu totožnosti a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti nelze žádost přijmout. K danému termínu vyřízení vám bude na recepci po ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou provedeny bezplatně. Jsou-li však žádosti patrně bezdůvodné nebo nepřiměřené, poté jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům nebo odmítnout vyhovění žádosti.
► Elektronicky – žádost zašlete e-mailem na adresu
info@spindlerovabouda.cz s platným elektronickým podpisem. Bez potvrzení totožnosti elektronickým podpisem nemůže být žádost uznána.
V žádosti musí být uvedeno:
1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o prokázání totožnosti, vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

ZAREZERVUJ
Ustawienie prywatności
Aby móc dostosować treść oraz reklamy do konkretnych użytkowników, aby móc świadczyć funkcje mediów społecznościowych oraz analizować w jaki sposób ludzie odwiedzają naszą stronę, używamy plików cookies. Informacje o Twojej pracy z internetem przekazujemy naszym partnerom do spraw mediów społecznościowych, ogłoszeń publicznych i analizy danych, a to zgodnie z dokumentem Zasady przetwarzania danych osobowych. W części „Ustawienie plików cookie“ możesz modyfikować swoje preferencje. Korzystaniem z niniejszej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies.
FKSP - žádný problém
FKSP - žádný problém

Využijte FKSP na Váš pobyt u nás!

Máte možnost platit za svůj pobyt ve Špindlerově Boudě také prostřednictvím fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od Vašeho zaměstnavatele.

Užijte si komfortní ubytování, relaxaci a nezapomenutelné zážitky v srdci Krkonoš bez zbytečných starostí o platbu.

Jak na to?

1. Rezervujte si pobyt na našem webu 

2. Po rezervaci pošlete email na sales@spindlerovabouda.cz s číslem Vaší rezervace.

3. Nezapomeňte uvést fakturační údaje a požadovaný text pro fakturaci.

4. My se postaráme o fakturu a zašleme ji na Vámi uvedený kontakt. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám nezapomenutelný pobyt ve Špindlerově Boudě!

Tým hotelu Špindlerova Bouda